Digitale wijkboulevard

In het afgelopen jaar is de samenwerking tussen maatschappelijke partijen (gemeenten, zorgpartijen, woningcorporaties, e.a.) stevig geïntensiveerd. Een van de gevolgen hiervan is, dat het digitale verkeer tussen maatschappelijke partijen op wijkniveau en hun cliënten navenant is gegroeid.

Met de groei van het digitale wijkverkeer groeit ook de noodzaak om dit verkeer gemakkelijker te maken én te reguleren.

Op verzoek van LED (‘Limburg Economic Development’)
• brengen wij dit digitale wijkverkeer in kaart en
• ontwikkelen wij voorstellen om dit verkeer te reguleren.

Wij hebben hieraan de werktitel ‘digitale wijkboulevard’ gegeven. Onder die titel hebben we inmiddels een intentieverklaring afgesloten met digitale wijkplatforms om deze digitale verkeersregels ook met hen af te stemmen. Daardoor kan een digitale oplossing geboden worden die het mogelijk maakt dat alle betrokkenen op een eenvoudige en veilige manier met elkaar samenwerken.

‘Wij’ zijn
• de ‘Service Science Factory’ van de Universiteit Maastricht
• ’Regitel’, de vereniging van Limburgse ICT-bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten.